Our Team

Senior Management Team

Tahir Ali Khilji

Designation: CEO VISION

Email: tkhilji2003@gmail.com

 

Qasim Ali Khan

Designation: Program Officer VISION

Email: qasimalikhan@visionpk.org

 

Khushnood Ahmed

Designation: Admin and Accounts Officer

Email: khushnood@visionpk.org